Terminologi

TERMINOLOGI


Nedan hittar ni den vanligaste terminologin som omnämns i en process.

FAKTA OCH TERMER

$ 00.00

Intended parents (IP)

De tilltänkta föräldrarna kallas Intended Parents. Dvs de legala föräldrana till barn födda via surrogatmoderskap. Var för sig kallas de Intended Mother (IM) and Intended Father (IF).


Surrogatmoder/Värdmoder (SM)

Innebär att en kvinna genomgår en graviditet med någon annans barn. Graviditeten kommer till stånd genom att införa ett befruktat ägg (embryo) i livmodern på den kvinna som genom graviditet ska bära barnet åt föräldrarna (Intended Parents). Surrogatmoder även kallad för värdmoder.


Gestational surrogat (GS)

Det innebär att surrogaten har ingen genetisk koppling till barnet som hon bär. Utan barnet har sin genetiska koppling till båda eller en av föräldrarna. Detta då fertiliseringen och skapandet av embyrot sker genom IVF. Detta är utgångspunkten i en surrogatprocess.


Matchning

Det här är den del av processen där surrogaten och IP blir ihop parade. Den matchande processen innefattar en delning av profiler (surrogat och IP). Exakta processen skiljer sig från klinik till klinik.


Surrogatavtal

När du väl har blivit godkända som IP hos er valda klinik/agentur, kommer ni matchas med en surrogatmoder för att där efter skriva under ett avtal. Detta juridiska dokument förklarar de båda parternas rättigheter och skyldigheter under processen. När båda parter är överens om alla villkor, undertecknas det juridiska dokumentet.


IVF

In vitro-fertilisering, eller provrörsbefruktning, är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför en kvinnas kropp (in vitro), i stället för i en kvinnas äggledare som efter ett samlag eller vid insemination, och därefter återföras till en livmoder. IVF kan utökas med ett flertal metoder.


ICSI

Intracytoplasmatisk spermainjektion eller mikroinjektion är en injektion av sperma direkt in i ägget, vilket används då mannens spermier har låg sannolikhet att själva kunna penetrera ägget. Detta är standard vid surrogatprocess.


Äggdonator (ED)

Är en tredje kvinna som donerar sina kvinnliga könsceller (oocyter) och/eller ägg till IP. För att sedan fertiliseras med IF sperma och skapa embryo.


Oocyter

Kvinnliga könssceller. Efter den första meiotiska delningen blir oogonierna (urägg) oocyter. Primära oocyter stannar kvar i profas (diploten stadiet). Under puberteten innan ägglossningen ombildas dessa till haploida sekundära oocyter eller äggceller (ovum). Källa: https://mesh.kib.ki.se/term/D009865/oocytes


Protokoll

Den behandlande läkare på IVF-kliniken tar fram ett schema för hormonstimuleringen som ska leda till äggplock och slutligen till embryoöverföringen.


Äggplock

Även kallad Egg-pick up/Egg Retrieval. Det är processen när ägg (oocyter) plockas från äggdonatorns äggstockar. Ingreppet sker vanligtvis under en lättare narkos (anesthetic).


Embryodonation

När både ägg och spermie doneras, där det finns frysta embryo. Embryo som par inte avser att själv använda och istället vill hjälpa ett barnlöspar genom att donera embryona. Vill man kunna välja äggdonator och spermadonator separat kallas detta för dubbeldonation.


Embryo vs Blastocyst

När ägg har fertiliserats med spermie odlas det till embryo. Tidigare var det vanligt att återföra dag 2 eller dag 3 embryo. Men det blir allt vanligare med återföring av blastocyster. Blastocyst är ett embryo som har odlats I 5-6 dagar efter fertiliserinegn och har 2 olika celltyper och ett centralt hålrum fyllt med vätska (blastocoelhålighet). Detta är det sista utvecklingsstadiet som ett embryo måste nå innan det implanteras i livmodern.


AMH, FS, LH

Viktiga tester att ta för att veta sina förutsättningar att använda egna ägg är bl.a. FSH, LH och AMH.

Anti-Mylleriskt hormon (AMH) visar på vilken äggreservman har. Provtagningen innebär att det görs en bedömning av ovariell reserv inför IVF eller annan assisterad befruktning.

LH, luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

FSH, Processen för att bilda ägg börjar i äggstockarna, och regleras av follikelstimulerande hormon (FSH). FSH gör så äggblåsorna växer till, och stimulerar utsöndring av östrogen från cellerna i äggblåsan vilket får ägget att mogna.

Källa: www.karolinska.se


PGD (Screening)

PGD betyder: Preimplantation Genetic Diagnosis. Ett test för att upptäcka kromosomavvikelser på embryo, i syfte att förhindra genetiska sjukdomar.


Egg pick up (EPU)

Äggplock från kvinnan vars ägg ska användas under IVF processen.


Frozen Embryo Transfer (FET)

Fryst embryoöverföring (FET): En cykel där de frusna embryon från en tidigare färsk IVF- eller donor-äggcykel tinas och sedan överförs till surrogatens livmoder.


Beta Test

Ungefär 10 dagar efter ET görs ett blodprov för att indikera om kvinnan är gravid. Testet används för att mäta nivåerna av estradiol, progesteron, LH ochHSCG som är indikatorer på graviditet.


NIPT

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing, vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från moderkakan eller fostervatten. NIPT är en form av fosterdiagnostik. NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.


Alturistisk vs kommersiell surrogat

Altruistisk är när kvinnan bär och föder fram barnet åt ett par utan ersättning. Kommersiell är när kvinnan gör det samma men enligt avtal dem emellan får en ersättning.


Barn fött till svensk far utomlands

Ska automatiskt bli svensk medborgare genom att uppvisa enligt Sverige acceptabelt faderskapfaställan. Denna fastställan görs vanligtvis via tingsrätt på distans med bla DNA som bevis.


Pre-Birth Order (PBO)

I USA tas ett domstolsbeslut innan surrogaten föder barnet.  Detta styrker IP som de legala föräldrarna som också kommer framgå av födelsebeviset.


Post-Birth Order

I USA tas ett domstolsbeslut efter barnet är fött. Detta styrker IP som legala föräldrarna och surrogatens namn tas bort på födelsebeviset och enbart IP namn finns på nyfödda barnets födelsebevis.$ 00.00

$ 00.00

$ 00.00

FORTFARANDE FRÅGETECKEN?

Surrogacy Sweden svarar gärna på eventuella frågor om surrogatprocessen - kontakta bara oss.

Vi finns till för att hjälpa till med alla steg på vägen!