Legala processen

Legala processenLEGALA PROCESSENSurrogatmödraskap är inte uttryckligen förbjudet i svensk rätt. Av de bestämmelser som reglerar assisterad befruktning i lagen om genetisk integritet följer dock att metoden inte får tillämpas inom hälso- och sjukvården. Sverige saknar familjerättsliga regler anpassade till de födslar som ändå äger rum och där svenska par är inblandade. Att åka utomlands för en surrogatprocess är alltså inte olagligt


Enligt dagens svenska lagstiftning är den kvinna som föder ett barn, barnets rättsliga mor. Det spelar ingen roll om hon använt sina egna eller någon annans ägg. Således är den kvinna som föder ett barn som är barnets mor även om barnet och kvinnan saknar en genetisk koppling.

Om barnets mor och far inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas för att erkännas rättsligt. Faderskapet kan fastställas antingen genom bekräftelse eller domstolsavgörande. Som huvudregel erkänner Sverige utländska faderskapsbekräftelser och domstolsavgöranden avseende faderskap.


I vissa länder går det dock inte att få faderskapet fastställt av domstol för barn födda genom surrogatarrangemang. Det är inte heller alltid möjligt att få en fastställelse genom bekräftelse på ett sätt som är giltigt i Sverige.


Faderskap kan under vissa förhållanden prövas i svensk domstol även om barnet och den tilltänkta fadern befinner sig utomlands. Socialsekreterare (familjerätten i en kommun) kan vidare i vissa fall hjälpa till med att fastställa faderskap vid surrogatarrangemang utomlands. Det bör dock noteras att socialsekreterarna inte har någon skyldighet att hjälpa till. Det rör sig endast om en möjlighet.


Sverige erkänner inte vårdnadsavgöranden från de länder som traditionellt används vid surrogatarrangemang utomlands. Detta innebär att frågan om rättslig vårdnad om barnet oftast måste hanteras i svensk domstol. Det är också möjligt för en socialsekreterare (familjerätten) att godkänna ett vårdnadsavtal om ensam vårdnad till fadern. Vår erfarenhet är dock att många kommuner inte vill hjälpa till med vårdnaden vid surrogatarrangemang, varför man måste gå till domstol.


Vid hemkomst bör kontakt tas med Skatteverket så snart som möjligt för att anmäla att barnet har flyttat till Sverige. För att ha rätt till föräldrapenning krävs sammanfattningsvis att barnet flyttat till Sverige, att barnet tilldelats ett personnummer samt att minst en tilltänkt förälder har blivit erkänd som rättslig förälder och vårdnadshavare i Sverige.

Slutligen kvarstår närståendeadoption för den andra tilltänkta föräldern. Närståendeadoptionen inleds med en ansökan till tingsrätten som sedan beslutar att en hemutredning ska göras. Hemutredningen görs av en socialsekreterare och syftar till att utreda om adoptionen är för barnets bästa.


Det är många avtal, dokument m.m. som ska förberedas inför hemkomsten. Vi har full kontroll på allt detta och kan guida er i hela processen. Detta då vi gjort det själva och åt andra flera gånger.


Fullmakter

Under hela processen krävs ett antal fullmakter för ombud och värdmodern.


Säkra barnets rättsläge vid födelse

Då alla barn föds statslösa och föräldralösa är det viktigt att säkerställa om något skulle händ er själva. Skriv testamente. Vi hjälper er med det.


Faderskapsfastställan

För att kunna erhålla svenskt medborgarskap för barnet måste första faderskapet fastställas. Vilket vanligtvis måste ske via svensk tingsrätt. Men det finns undantag.


Medborgarskap

När faderskapet är fastställt, kan ni ansöka om medborgarskap för barnet. Men innan pass kan utfärdas måste ni erhålla ett tillfälligt personnummer, samordningsnummer.


Ensam vårdnad

Nästa steg är att fadern ska via få ensam vårdnad av barnet.


Närstående adoption

Sista steget i legala processen är att modern eller den andra föräldern får genomgå en närstående adoption för att bli vårdnadshavare till barnet.